Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego
Rafał Krysa

Wydatki na działalność badawczo-rozwojową

Począwszy od 2018 r. kolejnemu poszerzeniu uległ katalog kosztów kwalifikowanych uprawniających do skorzystania z tzw. ulgi na działalność badawczo-rozwojową.

Aktualnie do kosztów kwalifikowanych można w całości zaliczyć m.in. wydatki na wynagrodzenia i składki z tytułu ubezpieczeń społecznych pracowników lub osób zatrudnionych na innej podstawie, wydatki na materiały, surowce, ekspertyzy, usługi doradcze, korzystanie ze sprzętu oraz odpisy amortyzacyjne, czy wydatki na uzyskanie i utrzymanie ochrony praw własności przemysłowej. Wydatki te muszą mięć jednak określony związek z działalnością o charakterze badawczo-rozwojowym.

Przypomnieć należy, iż istota ulgi na działalność badawczo-rozwojową sprowadza się do możliwości podwójnego pomniejszenia podstawy opodatkowania podatkami dochodowymi o wydatki na tego typu działalność, tj. raz na podstawie przepisów ogólnych o zaliczalności do kosztów podatkowych, a następnie na podstawie regulacji dotyczących samej ulgi.

W przypadku podmiotów posiadających status Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR), możliwe jest skorzystanie z ulgi w jeszcze większym zakresie.

Nasz wsparcie w zakresie podatkowego wykorzystania wydatków na działalność badawczo-rozwojową ma każdorazowo charakter kompleksowy. Na każdy z projektów składa się:

– identyfikacja obszarów działalności oraz poszczególnych wydatków o charakterze badawczo-rozwojowym

– wprowadzenie korekt w prawno-organizacyjnym obszarze działalności, której wynikiem jest zwiększenie zakresu skorzystania z ulgi

– przygotowanie wszelkiej dokumentacji umożliwiającej skorzystanie z ulgi na prace badawczo-rozwojowe

– wsparcie w zakresie prawidłowego rozliczania wydatków kwalifikujących się do skorzystania z ulgi oraz we wprowadzeniu niezbędnych zasad ewidencji księgowej i podatkowej.

Nasze usługi obejmować mogą również weryfikację możliwości i zakresu skorzystania z ulgi za zakończone lata podatkowe.

Zachęcamy do współpracy w zakresie tzw. ulgi badawczo-rozwojowej. W praktyce obserwujemy bowiem, iż przedsiębiorcy nawet korzystający z niej, robią to zazwyczaj w znacznie węższym zakresie, niż jest to możliwe.