Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego
Rafał Krysa

Weryfikacja wartości odliczenia odsetek i kosztów usług niematerialnych

Przepisy dotyczące tzw. niedostatecznej kapitalizacji towarzyszą podatnikom już od dawna i od zawsze wzbudzają liczne kontrowersje. W ostatnim czasie zmieniały się rok rocznie powodując sytuację, iż nawet trzy różne reżimy prawne mogą mieć zastosowanie do odsetek wypłacanych w 2018 roku. Należy zaznaczyć, iż najnowsza wersja przepisów odnosi się do odsetek wypłacanych nie tylko przez podmioty powiązane, uzależniając limit ich odliczenia od wyników finansowych podatnika (wskaźnika EBIDTA).

Z kolei ograniczenia obowiązujące w zakresie zaliczania do kosztów podatkowych opłat uiszczanych z tytułu usług o charakterze niematerialnym są nowością. Obejmują swym zakresem szeroki katalog usług (m.in. doradcze, zarządzania, reklamy, poręczeniowe, opłaty licencyjne), lecz w odróżnieniu od należności o charakterze odsetkowym, odnoszą się one zasadniczo wyłącznie do opłat uiszczanych na rzecz podmiotów powiązanych lub których rzeczywistym odbiorcą jest podmiot powiązany. Podobnie jak w przypadku odsetek, skala ich zaliczenia do kosztów podatkowych podatnika uzależniona została od wskaźnika EBIDTA.

Wprowadzone przepisy stanowią przede wszystkim implementację do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z 12 lipca 2016 r. ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego (dyrektywa ATAD). Ograniczenia zaliczania do kosztów podatkowych odnoszą się zasadniczo do należności o charakterze odsetkowym oraz z tytułu świadczenia usług o charakterze niematerialnych powyżej kwoty 3.000.000 PLN rocznie (z wyjątkiem limitów dotyczących odliczania odsetek kalkulowanych według poprzednich przepisów).

Kancelaria proponuje Państwu wsparcie w zakresie sporządzenia lub weryfikacji kalkulacji odliczenia należności związanych z finansowaniem dłużnym oraz usługami o charakterze niematerialnym. Dysponujemy szerokim doświadczeniem w tym zakresie, a nasze usługi sprowadzają się nie tylko do identyfikacji należności mogących podlegać ograniczeniom oraz kwoty samego odliczenia, ale zawierają również rekomendacje co do działań mogących przełożyć się na zwiększenie możliwości zaliczania tego typu wydatków do kosztów podatkowych. Wszystkie nasze analizy i rekomendacje w tym zakresie tworzone są z uwzględnieniem regulacji dotyczących cen transferowych, a także zmian w ustawach podatkowych, jakie wejdą w życie z początkiem 2019 roku.