Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego
Rafał Krysa

Prywatność

Nasza Kancelaria przykłada szczególną wagę do ochrony danych osobowych gromadzonych w ramach i w związku z prowadzeniem działalności profesjonalnej. Gwarantujemy przy tym najwyższe standardy ich zabezpieczeń, zarówno o charakterze informatycznym, jak i organizacyjnym. W ten sposób wypełniamy nie tylko ciążące na nas obowiązki prawne, wynikające w szczególności z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwanego dalej Rozporządzeniem), ale również – a raczej przede wszystkim – realizujemy zobowiązania wobec naszych Klientów i Współpracowników, wynikające zarówno z profesjonalnego charakteru świadczonych przez nas usług, jak i zaufania, jakim nas obdarzyli.

Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i powierzania Państwa danych osobowych, których administratorem jest Kancelaria. Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawiera „Polityka Ochrony Danych Osobowych w Rafał Krysa Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego” z dnia 25 maja 2018 r. (oraz pozostałe regulacje wewnętrzne), którą udostępniamy na każde życzenia naszych Klientów i Współpracowników.

 1. Definicje

Użyte poniżej określenia oznaczają:

Kontrahenci – kontrahenci będący osobami fizycznymi, ich pracownicy lub współpracownicy, oraz pracownicy lub współpracownicy innych kontrahentów, a także wszelkie osoby działające w ich imieniu lub na ich rzecz, bez względu na fakt posiadania stosownego umocowania oraz na fakt podpisania jakiejkolwiek umowy pomiędzy kontrahentem a Kancelarią

Uczestnicy – uczestnicy wszelkich szkoleń, prezentacji lub innych wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Kancelarię, a także masowi odbiorcy treści publikowanych przez Kancelarię (np. w formie newsletterów lub podcastów)

Pracownicy – osoby zatrudnione w Kancelarii bez względu na podstawę prawną zatrudnienia

Kandydaci – osoby starające się do zatrudnienie w Kancelarii bez względu na podstawę prawną takiego zatrudnienia

Kontaktujący – osoby niebędące Kontrahentami lub Pracownikami kontaktujące się z Kancelarią lub z którymi Kancelaria kontaktuje się w jakiejkolwiek sprawie, bez względu na wykorzystywany w tym celu kanał komunikacji (np. poprzez formularz kontaktowy, telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną)

W razie wątpliwości powyższe definicje interpretujemy rozszerzająco oraz stosujemy szerszy zakres obowiązków administratora danych osobowych w razie krzyżowani się ich zakresów pojęciowych.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Rafał Krysa prowadzący niezależną działalność profesjonalną pod firmą: Rafał Krysa Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego (zwaną dalej Kancelarią).

W sprawach ochrony danych osobowych kontakt z Kancelarią możliwy jest:

 • – listownie na adres: ul. Mała 1/11, 31-103 Kraków
 • – elektronicznie na adres e-mail: biuro@rafalkrysa.pl
 • – elektronicznie poprzez formularz kontaktowy znajdujący się pod adresem www:  https://www.rafalkrysa.pl/kontakt/
 • – telefonicznie pod numerem: +48 660 533 445.

 1. Źródło danych osobowych

Przetwarzane dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Państwa (dot. Kontrahentów / Uczestników / Pracowników / Kandydatów / Kontaktujących) lub od zatrudniających Państwa podmiotów / podmiotów, które Państwo reprezentujecie, lub w których mieniu działacie (dot. Kontrahentów / Kontaktujących), a także ze źródeł dostępnych publicznie, gdzie – jak wierzymy – dane osobowe zostały opublikowane przez Państwa samych lub za Państwa zgodą (dot. Kontrahentów / Kandydatów / Kontaktujących).

 1. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Kancelaria przetwarza Państwa dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne i w następujących celach:

a) Zgoda na przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia)

Działania informacyjne przez e-mail lub telefon, w tym kontaktowanie się w sprawach: wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Kancelarię, proponowanych przez Kancelarię usług, informowania o zagadnieniach związanych z działalnością profesjonalną Kancelarii (np. w formie newsletterów lub podcastów), jak również obsługa zapytań i zgłoszeń kierowanych do Kancelarii w jakiejkolwiek formie lub innych informacji przekazanych Kancelarii dobrowolnie, gdzie podstawą przetwarzania jest dobrowolne wyrażenie przez Państwa zgody w jednym lub większej liczbie celów Kancelarii (dot. Kontrahentów / Uczestników / Kontaktujących).

b) Niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia)

Realizacja zawartych lub przyszłych umów, w tym obsługa transakcji zawieranych z podmiotami, które Państwo reprezentujecie lub na rzecz których działacie, dla których podstawą prawną przetwarzania tych danych jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania umowy (dot. Kontrahentów / Pracowników).

c) Niezbędność do wykonania obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia)

Przechowywanie Państwa danych osobowych dla celów archiwizacyjnych, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, a także dla celów podatkowych (np. celem wystawienia faktury), rachunkowych i wykonywania obowiązków z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz celem realizacji innych obowiązków nałożonych przez prawo (dot. Kontrahentów / Uczestników / Pracowników / Kandydatów).

d) Prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia)

Obsługa wszelkich roszczeń, windykacja należności oraz prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych lub mediacyjnych, na podstawie uzasadnionego interesu Kancelarii polegającego na zabezpieczeniu informacji o współpracy w celu obsługi ewentualnych roszczeń (dot. Kontrahentów / Pracowników).

Prowadzenie analiz statystycznych i analitycznych, dla których podstawą prawną przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes Kancelarii polegający na wykorzystaniu analiz do wewnętrznego raportowania oraz w celu poprawy jakości świadczonych usług (dot. Kontrahentów / Uczestników / Kontaktujących).

Informujemy dodatkowo, że Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane automatycznie, w tym w formie profilowania, w szczególności celem oceny Państwa preferencji i zapotrzebowania na usługi Kancelarii.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Kancelaria przechowuje Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem lub umowy, w związku z realizacją której jesteście Państwo osobą kontaktową w jakiejkolwiek sprawie, a także po jej zakończeniu w celach dochodzenia roszczeń (dot. Kontrahentów / Pracowników), wykonywania wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa (dot. Kontrahentów / Pracowników / Kandydatów) oraz zapobiegania oszustwom lub nadużyciom, a także dla celów prowadzenia działań informacyjnych, statystycznych, archiwizacyjnych lub marketingowych (dot. Kontrahentów / Uczestników / Pracowników / Kandydatów / Kontaktujących), nie dłużej jednak, niż przez 10 lat od wykonania takiej umowy albo ich przekazania Kancelarii w pozostałych przypadkach, chyba że wcześniej wyrazicie Państwo sprzeciw, a brak jest wyraźnej podstawy prawnej dla dalszego ich przetwarzania przez Kancelarię.

Kancelaria przechowuje Państwa dane osobowe jedynie tak długo, jak długo istnieje cel dla ich dalszego przetwarzania, ale przez okres niezbędny dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych obowiązujących w zakresie ochrony danych osobowych (zasada rozliczalności) oraz umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy.

 1. Udostępnianie danych osobowych

Kancelaria może udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom trzecim jedynie celem realizacji usług płatniczych, przeprowadzenia audytu oraz realizacji usług obsługi księgowo-kadrowej i informatycznej.

Przekazanie Państwa danych osobowych może również nastąpić celem realizacji obowiązków Kancelarii, jakie z przepisów prawa, w szczególności w ramach prowadzonych kontroli, a także w ramach i w związku z prowadzeniem przez Kancelarię wszelkiego rodzaju postępowań, w niezbędnym zakresie, oraz podwykonawcom i innym partnerom biznesowym Kancelarii, po wrażeniu przez Państwa uprzedniej zgody na takie przekazanie.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane za granicę, w szczególności do krajów znajdujących się poza obszarem UE i EOG. W takim przypadku, Kancelaria przekazuje Państwa dane osobowe jedynie po uzyskaniu Państwa zgody na takie przekazanie.

 1. Uprawnienia dysponentów danych osobowych

Kancelaria gwarantuje spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z przepisów obowiązujących w zakresie ochrony danych osobowych, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Prawo sprostowania Państwa danych osobowych przysługuje Państwu w sytuacji, gdy zauważcie Państwo ich niepoprawność. Prawo do usunięcia Państwa lub zaprzestania przetwarzania danych osobowych przysługuje w szczególności, jeśli Państwa dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Kancelarię lub będą przetwarzane niezgodnie z prawem.

Dodatkowo informujemy, iż poza prawem do zgłoszenia Kancelarii sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, macie Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych); uprawnienia te możecie Państwo wykonywać niezależnie.