Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego
Rafał Krysa

Monitoring 2018/8

Monitoring 2018/8

Poniżej prezentujemy przegląd najważniejszych informacji dotyczących prawa i podatków, jakie pojawiły się w sierpniu 2018.

Rada Ministrów opublikowała informację o zasadniczych zmianach, jakie mają być wprowadzone do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz do Ordynacji podatkowej. Wśród nich znajdziemy:

– nową, obniżoną stawkę podatku dochodowego od osób prawnych wynoszącą 9%, w miejsce aktualnie obowiązującej stawki 15%; jednocześnie katalog podmiotów uprawnionych do stosowania obniżonej stawki podatku ma zostać rozszerzony

– zachęty na pozostawianie w spółkach kapitału na ich rozwój poprzez umożliwienie odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów równych kosztom finansowania dłużnego, w przypadku jego zaciągnięcia w równoważnej kwocie (tj. mimo braku faktycznego ich zaciągnięcia; ang. national interest deduction)

– IP Box (ang. innovation box) sprowadzające się do znacznego poszerzenia preferencji podatkowych dla dochodów generowanych poprzez prawa własności przemysłowej, w tym obniżenia stawki opodatkowania do 5% takich dochodów, co ma wpłynąć na atrakcyjność prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej

– przepisy przeciwdziałające unikaniu opodatkowania w zakresie niezrealizowanych zysków kapitałowych w sytuacji przeniesienia za granicę rezydencji podatkowej, aktywów lub stałego zakładu (ang. exit tax), w tym także w postaci udziałów lub akcji posiadanych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej

– uregulowania w zakresie obrotu walutami wirtualnymi (kryptowalutami); przychody z tego tytułu mają być zaliczane do kapitałów pieniężnych (PIT) lub zysków kapitałowych (CIT), nawet jeśli osiągane będą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

– doprecyzowanie zasad obrotu wierzytelnościami, gdzie zasadą ma pozostać niemożność rozliczenia straty podatkowej wygenerowanej na ich zbyciu, oraz szczególne zasady opodatkowania transakcji mających za przedmiot pakiety wierzytelności,

– zwiększenie limitu amortyzacji (a także opłat za korzystanie w ramach umowy leasingu) samochodów osobowych do 150 tys. PLN

– przepisy o tzw. dodatkowym zobowiązaniu podatkowym, wynoszącym 40% kwoty korzyści podatkowej, w przypadku wydania decyzji z zastosowaniem przepisów o unikaniu podwójnego opodatkowania, środkach ograniczających umowne korzyści lub przepisów o cenach transferowych

– modyfikację klauzuli unikania podwójnego opodatkowania (ang. GAAR) poprzez doprecyzowanie zasad prowadzenia postępowania w tym zakresie oraz uprawnień i obowiązków organów,

– zasady odprowadzania i zwrotu tzw. podatku u źródła, gdzie zasadą będzie obliczenie i zapłata podatku z tego tytułu po przekroczeniu kwoty 2 mln PLN na podstawie polskich ustaw podatkowych, a dopiero następnie wystąpienie o zwrot w związku ze zwolnieniem tego przychodu lub zastosowaniem niższej stawki opodatkowania na podstawie umów międzynarodowych

– obowiązek informowania o schematach podatkowych (ang. mandatory disclosure rules), z uwzględnieniem tajemnicy zawodowej oraz zasadami przekazywania tych informacji administracjom podatkowym państw trzecich.

Projekt przepisów nowelizujących w tym zakresie ma zostać opublikowany jeszcze w III kwartale br., a zmienione przepisy, tak jak np. przepisy w zakresie tzw. cen transferowych oraz daniny solidarnościowej, mają zacząć obowiązywać od 2019 r.

Od początku 2019 r. zmianie ulec również mają przepisy o opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości gruntów na których posadowione są urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Zgodnie z projektem ustawy, ich umieszczenie nie zmienia sposobu opodatkowania tych gruntów, a samo umieszczenie linii elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej w gruncie, nie stanowi zajęcia tego gruntu na prowadzenie działalności gospodarczej. Z kolei do gruntów zajętych na cele prowadzenia działalności gospodarczej przez ich posiadacza nie będzie zaliczać się gruntów zajętych na posadowienie tego typu infrastruktury i gruntów z nią związanych.

Na początku sierpnia opublikowany został również projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, przewidujący wzorem uregulowań z Ordynacji podatkowej m.in. możliwość doręczania upoważnienia do przeprowadzania kontroli celno-skarbowej osobie faktycznie kierującej lub reprezentującej kontrolowanego, rozszerzenie podmiotów zobligowanych do udzielania informacji o podatniku, a także rozszerzenia kręgu organów uprawnionych do wystąpienia do instytucji finansowej o przekazanie informacji na temat podatnika o Naczelnika Urzędu Skarbowego. Jednocześnie w myśl nowych przepisów, gdy podatnik po przeprowadzeniu kontroli zgodzi się z wynikiem kontroli i skoryguje deklarację, utraci możliwość złożenia kolejnej skutecznej korekty w zakresie, w jakim taka korekta dotyczy ustaleń kontroli. Opublikowany został również projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika.

Minister Finansów umieściło na swej stronie praktyczne wyjaśnienia dotyczące sporządzania dokumentacji cen transferowych. Wynika z nich m.in. że nie przewiduje się publikacji formularza oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych, ale jego przykładowa treść zostanie podana do publicznej wiadomości.

Pośród ciekawych orzeczeń wydanych w sierpniu wskazać należy na:

  • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 8 sierpnia 2018 r. (I SA/Lu 388/180), wy myśl którego przychody wspólnika spółki cichej należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł.
  • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 sierpnia 2018 r. (II FSK 2233/16), zgodnie z którym z limitów zwolnienia z podatku dochodowego wynikających z poszczególnych zezwoleń na działalność w obrębie specjalnej strefy ekonomicznej można korzystać sukcesywnie, bez konieczności ich przyporządkowywania do poszczególnych inwestycji.
  • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 28 sierpnia 2018 r. (III SA/Gl 193/18) uznający otrzymanie kwoty odstępnego w związku z rozwiązaniem umowy za czynność opodatkowaną VAT.
  • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 sierpnia 2018 r. (II FSK 2278/16), zgodnie z którym w przypadku podziału przez wydzielenie, którego głównym celem było uniknięcie lub uchylenia się od opodatkowania, uzyskany przez spółkę przejmującą dochód mieści się w pojęciu dochodów w zyskach osób prawnych.